Gebruiksvoorwaarden

Last modified: 7 August 2012.

NEEM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR JE BEZOEK AAN EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE GAAT JA ERMEE AKKOORD DAT JE GEBONDEN BENT AAN DE IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN VOORWAARDEN EN AAN ALLE VOORWAARDEN WAARAAN WORDT GEREFEREERD. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, WORD JE VERZOCHT OM DEZE SITE NIET TE GEBRUIKEN.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van alle websites of een onderdeel van een willekeurige website of mobiele applicatie van Starbucks Corporation, zijn dochterondernemingen en zijn partners (aan welke gezamenlijk wordt gerefereerd als ¨Starbucks¨), inclusief starbucks.nl,starbucks.com, mystarbucksidea.com, starbucks.yahoo.com, starbuckscoffeegear.com, starbucksstore.com en elke andere site, mobiele applicatie of online dienst waar deze gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd (gezamenlijk de ¨sites¨). Deze gebruiksvoorwaarden doen niet af aan de voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die je met Starbucks hebt gesloten met betrekking tot producten, diensten of andere zaken. Als je de sites gebruikt namens een entiteit, verklaar en garandeer je dat je bevoegd bent om deze gebruiksvoorwaarden namens deze entiteit te accepteren en dat deze entiteit ermee akkoord gaat om jou en Starbucks te vrijwaren tegen aansprakelijkheid bij inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden. Deze overeenkomst bevat uitsluitingen en andere bepalingen die onze schadeplichtigheid jegens jou beperken.

In het geval van een eventueel conflict of inconsistentie tussen deze gebruiksvoorwaarden en eventuele andere gebruiksvoorwaarden die op de sites worden weergegeven, zijn deze gebruiksvoorwaarden bepalend. Navigeer je echter van de sites naar een site van derden, dan gelden mogelijk andere gebruiksvoorwaarden die eventueel op een dergelijke site worden vermeld. In dat geval zijn op het gebruik van die site de daar vermelde gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Hoewel we alles doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht om op de sites kloppende en actuele informatie te geven over Starbucks Corporation, kun je er niet van uitgaan dat de informatie altijd up-to-date is of dat de sites alle relevante informatie over Starbucks bevatten die beschikbaar is. Het is met name belangrijk wanneer je een investeringsbeslissing neemt met betrekking tot Starbucks dat je meerdere bronnen raadpleegt, waaronder de door Starbucks´ ingediende jaarstukken bij de Securities and Exchange Commission.

Starbucks behoudt zich het recht voor en acht zich vrij om deze gebruiksvoorwaarden of eventueel ander beleid of eventuele andere richtlijnen van de sites op een willekeurig tijdstip te wijzigen. Eventuele wijzigingen of aanpassingen worden direct van kracht zodra deze op de sites zijn gepubliceerd en je doet afstand van enig recht op de ontvangst van een specifieke aankondiging van dergelijke wijzingen of aanpassingen. Als je de sites blijft gebruiken, geef je aan dat je dergelijke wijzigingen of aanpassingen accepteert. Daarom is het belangrijk dat je deze gebruiksvoorwaarden en het toepasselijk beleid regelmatig doorneemt, zodat je op de hoogte blijft van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze sites. Mocht je niet instemmen met de gewijzigde voorwaarden, dan moet je de sites niet langer gebruiken.

Doelgroep, registratie en account

De sites zijn niet gericht op of bestemd voor personen jonger dan 13 jaar. Als je tussen 13 en 18 jaar oud bent, mag je deze sites alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of legale voogd die zich gebonden acht aan dit beleid.

Je kunt alleen deelnemen aan bepaalde gedeelten van onze sites, door je te registreren en een account aan te maken. Je gaat ermee akkoord om (a) slechts één account aan te maken; (b) nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens te verstrekken als je een account aanmaakt; (c) je accountgegevens te onderhouden en direct bij te werken; (d) de beveiliging van je account te onderhouden door je wachtwoord niet met anderen te delen en door de toegang te beperken tot je account en je computer; (e) Starbucks direct op de hoogte te stellen als je ontdekt of het vermoeden hebt dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van de sites; (f) verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die onder jouw account worden uitgevoerd en alle risico´s te aanvaarden van niet-geautoriseerde toegang.

Privacy

Lees het privacybeleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in de wijze waarop Starbucks persoonlijk identificeerbare gegevens van gebruikers verzamelt, gebruikt en bekendmaakt.

Verkoopbepalingen

Op alle verkopen via de sites zijn de verkoopbepalingen van Starbucks van toepassing. Raadpleeg onze verkoopbepalingen voor de bepalingen, voorwaarden en het beleid die van toepassing zijn op je aankoop van producten bij Starbucks. Door producten te bestellen via onze sites, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan de verkoopbepalingen en dat je deze accepteert. Starbucks acht zich vrij om de verkoopvoorwaarden op elk willekeurig tijdstip te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Het is daarom verstandig om telkens wanneer je een aankoop doet, de verkoopvoorwaarden door te nemen.

Verkoop van producten en verkrijgbaarheid

Alle producten die op de sites worden weergegeven (anders dan Starbucks Cards) worden alleen geleverd binnen de Verenigde Staten en, indien verkrijgbaar, in Canada. Alle op de sites vermelde prijzen voor producten of aanbiedingen zijn in Amerikaanse dollars en zijn alleen geldig in deelnemende winkels in de VS. Starbucks behoudt zich het recht voor om de specificaties van producten en diensten die op de sites worden aangeboden, zonder aankondiging vooraf te beëindigen of te wijzigen zonder dat daar enige verplichtingen tegenover staan. Raadpleeg ons retour- en ruilbeleid voor aanvullende informatie met betrekking tot aankopen via onze sites.

Starbucks Cards

Starbucks kan je toestemming verlenen om via de sites Starbucks Cards te kopen. Raadpleeg de voorwaarden en bepalingen voor Starbucks Cards voor meer informatie over de voorwaarden, bepalingen en het beleid die van toepassing zijn op je aanschaf en het gebruik van Starbucks Cards.

Afstand van aansprakelijkheid voor sites

De materialen en de informatie op de sites kunnen technische of typografische fouten bevatten. De materialen, informatie en diensten op de sites worden geleverd in de feitelijke staat, zonder enige bepalingen, garanties of andere voorwaarden. Dienovereenkomstig, en voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, wijst Starbucks alle verdere garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, en zonder beperking, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en niet-inbreuk op de sites en de informatie, inhoud en materialen die de sites bevatten.

Auteursrecht en beperkte licentie

Tenzij anders vermeld, zijn de sites en alle inhoud en andere materialen die deze bevatten, inclusief, en zonder beperking, het Starbucks-logo en alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, foto's, informatie, gegevens, software, geluidsbestanden, andere bestanden en de selectie en de indeling daarvan (gezamenlijk de "materialen van de site") het auteursrechtelijk eigendom van Starbucks of zijn licentiehouders of gebruikers en worden beschermd door auteursrechten van de VS en internationale auteursrechten.

Je verkrijgt een beperkt, niet-sublicentieerbaar toegangsrecht tot de sites en de materialen van de sites voor je persoonlijke informatievoorziening en voor het doen van aankopen. Deze licentie valt de onder de gebruiksvoorwaarden en omvat niet: (a) elke doorverkoop of elk commercieel gebruik van de sites of de materialen daarop; (b) het verzamelen of het gebruik van productoverzichten, afbeeldingen of omschrijvingen; (c) de verspreiding, openbare uitvoering of vertoning van materialen van de sites; (d) de aanpassing of het anderszins afgeleid gebruik van de sites of de materialen daarop of gedeelten daarvan; (e) het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor gegevensvergaring of -extractie; (f) het downloaden (anders dan het opslaan van webpagina´s in het cachegeheugen) van gedeelten of materialen van de sites of de informatie daarop, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan op de sites; of (g) elk gebruik van de sites of de materialen daarop voor andere dan de beoogde doelen. Elk gebruik van de sites of de materialen daarop, anders dan hier specifiek wordt toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Starbucks, is strikt verboden en leidt tot het vervallen van de hier verstrekte licentie. Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook een inbreuk betekenen op het toepasselijk recht, inclusief, en zonder beperking, het auteursrecht en het merkenrecht en de toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, mag niets uit deze gebruiksvoorwaarden worden opgevat als de toekenning, stilzwijgend, door uitsluiting of anderszins, van enig eigendomsrecht of exclusieve gebruiksrechten op, of enig intellectueel eigendom of enig ander recht en de eventuele goodwill die daaraan is gekoppeld.

Als je meent dat bepaalde materialen die via de sites beschikbaar zijn, inbreuk maken op een auteursrecht dat je eigendom is of dat door jou wordt beheerd, kun je de vermeende inbreuk melden bij de door ons aangewezen tussenpersoon, zoals hieronder vermeld.

Starbucks Coffee EMEA B.V.
Klantenservice
1040 WD Amsterdam
The Netherlands

Handelsmerkinformatie

Starbucks en het Starbucks-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Starbucks. Alle andere Starbucks-handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo´s, bedrijfsnamen en aanduidingen van herkomst waaraan op de sites wordt gerefereerd zijn ofwel handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo´s, bedrijfsnamen, of aanduidingen van herkomst of zijn anders het eigendom van Starbucks of van zijn partners of licentieverleners. In landen waar de handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo´s, bedrijfsnamen en aanduidingen van herkomst van Starbucks niet zijn gedeponeerd, roept Starbucks andere rechten in die samenhangen met niet-gedeponeerde handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo´s, handelsnamen, bedrijfsnamen en aanduidingen van herkomst. Andere productnamen of bedrijfsnamen waaraan op de sites wordt gerefereerd, zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Je mag geen gebruik maken van handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo´s, bedrijfsnamen, handelsnamen of aanduidingen van herkomst van Starbucks of derden zonder toestemming van de eigenaar van de toepasselijke handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo´s, bedrijfsnamen, handelsnamen of aanduidingen van herkomst. Je kunt contact opnemen met Starbucks door een e-mail te verzenden naar de Klantenservice of door te schrijven naar Starbucks customercareNL@starbucks.com met een verzoek om schriftelijke toestemming voor het gebruik van handelsmerken, aanduidingen van herkomst en materialen op de sites voor andere doeleinden dan in deze gebruiksvoorwaarden worden vermeld of voor alle overige vragen met betrekking tot de sites.

Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Gebruiksbeperkingen

De sites kunnen interactieve gedeelten bevatten waar jij of andere geregistreerde gebruikers berichten, materialen, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto´s, video, afbeeldingen, toepassingen, tags, code, links of andere items of materialen ("gebruikersinhoud") kunnen maken, publiceren, verzenden of opslaan op de sites. Door gebruik te maken van de sites stem je ermee in om niet over te gaan tot het via de sites publiceren, uploaden, overdragen, verspreiden, opslaan of maken van de volgende zaken:

  1. Tenzij op uitdrukkelijk verzoek van Starbucks elke vorm van ¨gevoelige¨, persoonlijk identificeerbare informatie over jezelf of andere personen (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot de gezondheid of medische toestand, burgerservicenummers, creditcards, bankrekeningen of andere financiële gegevens, andere gegevens over het lidmaatschap van een vakbond, seksleven, politieke en religieuze voorkeuren, rechtsvervolging of veroordelingen, raciale of ethnische herkomst of andere gevoelige zaken);
  2. Gebruikersinhoud die onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, onbehoorlijk, ontuchtig, suggestief, intimiderend of bedreigend is, een inbreuk vormt op de privacy of publicitaire rechten, of inhoud die grof, ophitsend, frauduleus of anderszins laakbaar is, of die een bedreiging vormt voor onze relaties met onze werknemers, partners, klanten en leveranciers;
  3. Gebruikersinhoud die een inbreuk kan betekenen op een patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht van een belanghebbende. Door de publicatie van gebruikersinhoud verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om dergelijke gebruikersinhoud te produceren en te verspreiden;
  4. Gebruikersinhoud waarmee je je uitgeeft voor een andere persoon of entiteit of op andere wijze een verkeerde voorstelling geeft van je identiteit of affiliatie met een ander persoon of entiteit;
  5. Spam, directmarketingcommunicatie of ongevraagde reclame, reclamematerialen of andere wervingsvormen of commerciële inhoud;
  6. Gebruikersinhoud die bestaat uit instructies of instructies verschaft voor een misdrijf of daartoe aanzet, de rechten van een belanghebbende schendt, leidt tot schadeplichtigheid of een overtreding betekent van de toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving;
  7. Virussen, spyware, Trojaanse paarden, easter eggs of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden; en
  8. Gebruikersinhoud die volgens Starbucks verwerpelijk is, andere personen beperkt of belemmerd in het gebruik van de sites of hun waardering ervan of die schade toebrengt aan het imago of de rechten van Starbucks, andere gebruikers of derden.

Starbucks heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud die door jou of derden wordt gepubliceerd, opgeslagen of geüpload of voor enig daaruit voortvloeiend verlies of schade. Ook is Starbucks niet aansprakelijk voor enig gedrag van de gebruiker of eventuele fouten, beledigingen, laster, smaad, nalatigheden, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering die je mogelijk aantreft. De interactieve gedeelten zijn over het algemeen ontworpen als toegankelijke, openbare en gemeenschappelijke ruimten, waar je met andere mensen kunt communiceren en informatie kunt delen. Wanneer je deelneemt aan deze gedeelten, begrijp je dat bepaalde informatie en inhoud die je besluit te publiceren, mogelijk openbaar wordt gemaakt. Alleen jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van de sites en je stemt ermee in dat het gebruik van de interactieve gedeelten op eigen risico gebeurt.

Wanneer je gebruikersinhoud ontdekt die volgens jou een inbreuk betekent op de gebruiksvoorwaarden (uitgezonderd inbreuken op het auteursrecht, waaraan aandacht wordt besteed in het gedeelte Kennisgeving over de Digital Millennium Copyright Act), kunt je dit rapporteren door te klikken op de link "Misbruik melden" of "Markeren" die zich onder aan elk gedeelte met gebruikersinhoud bevinden. De handhaving van deze gebruiksvoorwaarden wordt echter door ons naar eigen inzicht gedaan en het in bepaalde gevallen achterwege blijven daarvan betekent niet dat we in andere gevallen afzien van het recht om de gebruiksvoorwaarden te handhaven. Verder vloeit uit deze gebruiksvoorwaarden geen persoonlijk recht voort om actie te ondernemen namens derden en kan redelijkerwijs niet worden verwacht of beloofd dat de sites geen inhoud bevatten die in deze gebruiksvoorwaarden worden verboden. Hoewel Starbucks geen verplichting heeft om gebruikersinhoud die op de sites wordt gepubliceerd, te screenen, bewerken of bewaken, behoudt Starbucks zich het recht voor en heeft absolute handelingsbevoegdheid om op enig moment, zonder aankondiging vooraf of opgaaf van redenen, gebruikersinhoud op de sites te verwijderen, te screenen of te bewerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en het vervangen van gebruikersinhoud die je publiceert en opslaat op de sites en dit gebeurt volledig op eigen kosten.

Als je de sites bekijkt op een openbare computer of op andere wijze gebruikmaakt van een computer die mogelijk door meerdere mensen wordt gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je alle relevante instructies opvolgt om je ervan te verzekeren dat de verbinding met de sites volledig is verbroken en dat je je hebt afgemeld bij de sites en het door jou gebruikte computersysteem, om ongeautoriseerde gebruikersinhoud te voorkomen.

Licentie voor gebruikersinhoud

Je verklaart en garandeert dat op de door jou geplaatste gebruikersinhoud geen verplichtingen rusten met betrekking tot vertrouwelijkheid en dat je de eigenaar bent en dat je de controle hebt over alle rechten op de gebruikersinhoud ofwel over het recht beschikt om deze rechten aan Starbucks te verlenen, wat je door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden doet. Starbucks maakt geen aanspraak op het eigendom van of de controle over de gebruikersinhoud, tenzij anders vermeld in deze gebruikersvoorwaarden, op de sites of in een afzonderlijke overeenkomst. Door gebruikersinhoud in te zenden of te publiceren op de sites, verleen je Starbucks en door Starbucks aangestelde personen een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig premie- en royaltyvrije licentie voor het gebruik, de verkoop, de reproductie, de vervaardiging van afgeleide werken, de combinatie met andere werken, alsook voor het wijzigen, vertalen, het distribueren van kopieën, het weergeven, uitvoeren, in licentie of sublicentie geven van de gebruikersinhoud en je naam en gelijkenis in verband met een dergelijk gebruik van je gebruikerscontent. Door de publicatie van de gebruikersinhoud vrijwaar je hierbij Starbucks en zijn tussenpersonen en werknemers van aanspraken dat een dergelijk, zoals hierboven aangegeven gebruik, zoals hierboven geautoriseerd, een inbreuk vormt op enige van je rechten en je begrijpt dat je niet in aanmerking komt voor enige compensatie voor enig gebruik van je gebruikersinhoud.

De inzending van ideeën

Naast en buiten de door jou verstrekte gebruikersinhoud, kun je vragen, opmerkingen, feedback, suggesties, ideeën, ontwerpen, notities, tekeningen, originele en creatieve materialen of andere informatie inzenden over Starbucks, onze sites en onze producten (gezamenlijk "ideeën"). Deze ideeën, of je deze nu publiceert op de sites of deze via e-mail of op andere wijze aan Starbucks toezendt, worden vrijwillig aangeboden, zijn niet-vertrouwelijk, niet-verplichtend en worden kosteloos verstrekt. Starbucks verwerft de exclusieve rechten, inclusief alle rechten op intellectueel eigendom en is gerechtigd tot het onbeperkt gebruik en de onbeperkte verspreiding van ideeën voor willekeurige doeleinden, commercieel of anderszins, zonder kennisgeving of compensatie aan jou. Zend ons geen ideeën als je verwacht daarvoor te worden betaald of als je het eigendom wilt behouden of als je er aanspraak op wilt blijven maken. Het is mogelijk dat je ideeën geweldig zijn, maar dat we zelf al hetzelfde of een vergelijkbaar idee hebben gehad en we willen geschillen vermijden.

Links

We verlenen je een beperkt, niet-exclusief recht om teksthyperlinks naar de sites te maken voor niet-commerciële doeleinden, mits dergelijke links Starbucks niet afschilderen op een onjuiste, misleidende, minachtende of anderszins lasterlijke wijze en mits de site waarop de link wordt geplaatst, geen obsceen, pornografisch, seksueel expliciet of illegaal materiaal bevat of materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is. Dit beperkte recht kan op elk willekeurig tijdstip worden ingetrokken. Verder mag je het Starbucks-logo of andere afbeeldingen die het eigendom zijn van Starbucks niet gebruiken als links naar onze sites zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bovendien mag je geen frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo´s of andere informatie die het eigendom is van Starbucks, inclusief de afbeeldingen die zich op de sites bevinden, de inhoud van de teksten en de lay-outs en ontwerpen van de pagina´s op de sites, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Tenzij anders vermeld in het voorafgaande, worden aan jou geen rechten of licenties overgedragen als voortvloeisel, door uitsluiting of anderszins in of onder een patent, handelsmerk, auteursrecht of eigendomsrecht van Starbucks of eventuele derden.

Starbucks maakt geen aanspraken op, doet geen uitspraken over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de inhoud, het karakter of de betrouwbaarheid van ingesloten inhoud, websites van derden die toegankelijk zijn via hyperlinks of websites waarop links naar de sites zijn geplaatst. Starbucks heeft geen controle over dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor eventuele ingesloten inhoud of de inhoud van gekoppelde sites, eventuele links op gekoppelde sites of eventuele recensies, wijzigingen of updates van dergelijke sites. Starbucks en zijn gebruikers kunnen deze links verstrekken omdat dit handig is, maar het opnemen van een link naar een website betekent niet dat Starbucks met de site is geaffilieerd of de site of de inhoud daarvan onderschrijft of goedkeurt. Wanneer je andere websites bezoekt via links of ingesloten inhoud, moet je je ervan bewust zijn dat onze voorwaarden en ons beleid niet meer van toepassing zijn, maar dat op die websites van derden de eigen voorwaarden en het eigen beleid van kracht zijn. Je wordt geadviseerd om de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief de privacyverklaring en methoden voor gegevensvergaring, door te nemen van elke website waarnaar je navigeert vanaf onze sites.

Inhoud van derden

Starbucks kan op de sites inhoud van derden verstrekken en links opnemen naar webpagina's en inhoud van derden (gezamenlijk "inhoud van derden") als een dienst aan personen die in deze informatie geïnteresseerd zijn. We hebben geen controle over inhoud van derden, onderschrijven deze niet, verlenen er geen goedkeuring aan, en bieden geen enkele waarborg voor de betrouwbaarheid of volledigheid ervan. Je bevestigt en erkent dat Starbucks op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud van derden en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor het bijwerken of beoordelen van dergelijke inhoud. Je gaat ermee akkoord dat het raadplegen van dergelijke inhoud van derden op eigen risico gebeurt.

Advertenties en aanbiedingen; producten en diensten van derden

Starbucks kan op de sites advertenties en aanbiedingen van derden afbeelden of anderszins informatie verstrekken over of links plaatsen naar producten en diensten van derden. Je zakelijke transacties of correspondentie met, of je deelname aan aanbiedingen van deze derden en eventuele voorwaarden en bepalingen, garanties of uitspraken die betrekking hebben op dergelijke transacties of aanbiedingen, hebben uitsluitend betrekking op jou en de betrokken derden. Starbucks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit dergelijke transacties of aanbiedingen of uit de aanwezigheid van dergelijke niet-Starbucks-adverteerders op de sites.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat zijn Starbucks en zijn stafmedewerkers, directeuren, werknemers, aandeelhouders of tussenpersonen niet aansprakelijk voor directe, indirecte, strafrechtelijke of bijkomende schade of eventuele andersoortige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, de derving van inkomsten of winst, het verlies van goodwill, gegevens, contracten, het niet kunnen doen van bestedingen of het verlies of de schade die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met, onderbreking van de bedrijfsvoering, of deze nu het gevolg is van een onrechtmatige daad (waaronder en zonder beperking nalatigheid); voortvloeit uit contractuele of andere verplichtingen; ontstaat in verband met het gebruik of het niet-beschikbaar zijn van de sites, de inhoud daarvan of de materialen die op de sites voorkomen of via de sites kunnen worden benaderd, inclusief en zonder beperking de eventuele schade die wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit de afhankelijkheid van de gebruiker van door Starbucks verstrekte informatie; of het resultaat is van vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, de verwijdering van bestanden of e-mails, fouten, defecten, virussen, de vertraagde werking of gegevensoverdracht of eventuele prestatiefouten, of er nu sprake is van overmacht, communicatiefouten, diefstal, vernieling of ongeoorloofde toegang tot de database, programma's of diensten van Starbucks. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid — of deze nu contractueel is, het gevolg is van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, of deze nu actief, passief of verwijtbaar is) of voortvloeit uit garantieverplichtingen, productaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid of andere jurisprudentie — die ontstaat door het gebruik of het niet-beschikbaar zijn van de sites, het bedrag overschrijden van de eventuele vergoeding die je Starbucks betaalt voor de toegang of het gebruik van de sites. In bepaalde rechtsgebieden zijn beperkingen van de aansprakelijkheid in contracten met klanten niet toegestaan. Hierdoor is het mogelijk dat een aantal of alle van de hier vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid niet op jou van toepassing zijn.

Schadeloosstelling

Je stemt ermee in om Starbucks, zijn onafhankelijke contractanten, dienstverleners en consultants en hun respectievelijke directeuren, werknemers en tussenpersonen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen eventuele aanspraken, schade, kosten, aansprakelijkheid en onkosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan (a) je gebruik van de sites; (b) eventuele door jou verstrekte gebruikersinhoud of ideeën; (c) je inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden; (d) je inbreuk op eventuele rechten van derden; of (e) je gedrag in relatie tot de sites.

Aanpassingen van de sites

Starbucks behoudt zich het recht voor om de sites, of bepaalde functies of gedeelten daarvan, aan te passen of deze tijdelijk of permanent op te heffen zonder kennisgeving vooraf. Je stemt ermee in dat Starbucks niet aansprakelijk is voor eventuele aanpassingen of een eventuele opschorting of opheffing van de sites of van gedeelten daarvan.

Openbaarmaking van financieel materiaal

Toekomstgerichte mededelingen: De sites en eventuele documenten die door Starbucks worden uitgegeven en die beschikbaar zijn via de sites, kunnen mededelingen bevatten die gelden als toekomstgerichte mededelingen zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Je herkent toekomstgerichte mededelingen aan het feit dat deze niet strikt gerelateerd zijn aan historische of huidige feiten. Toekomstgerichte mededelingen bevatten vaak woorden zoals ¨meent¨, ¨verwacht¨, ¨anticipeert¨, ¨schat¨, ¨beoogt¨, ¨plant¨, of woorden van gelijke strekking, of werkwoorden in de toekomende tijd of voorwaardelijke wijs, zoals ¨zal¨, ¨zou¨, ¨zou kunnen¨ of ¨kan¨. In toekomstgerichte mededelingen worden uitspraken gedaan over toekomstige activiteiten, kosten, investeringen in kapitaalgoederen, kasstromen, verbeteringen van de infrastructuur, distributie- en voorraadaanvullingssystemen, de efficiëntie van de bedrijfsvoering, de geraamde omzet en het bedrijfsresultaat of over trends, uitbreidingsplannen en prognoses. Deze toekomstgerichte mededelingen zijn gebaseerd op onze verwachtingen vanaf de datum waarop dergelijke mededelingen worden gedaan en vormen geen voorspellingen of garanties van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. De uiteindelijke toekomstige resultaten en trends kunnen aanmerkelijk van de verwachtingen verschillen, afhankelijk van een scala aan factoren, zoals de risico´s die worden beschreven in de bij de Securities and Exchange Commission ingediende jaarstukken en het gedeelte ¨Risk Factors¨ (Risicofactoren) van het jaarverslag van Starbucks op formulier 10-K voor het laatst afgesloten financiële jaar. Het bedrijf acht zich niet verplicht tot het bijwerken van deze toekomstgerichte mededelingen.

Persberichten: De informatie in de door Starbucks uitgegeven persberichten dient niet als nauwkeurig of actueel te worden beschouwd, uitgezonderd de periode vanaf de datum waarop het persbericht is gepubliceerd. Starbucks is niet van plan om de informatie in deze persberichten bij te werken en wijst elke plicht af om dat te doen. Voor zover de daarin verstrekte informatie toekomstgericht is, wordt deze informatie geacht te voldoen aan de Safe Harbor-voorschriften voor toekomstgerichte mededelingen en is deze informatie onderhevig aan concrete risico´s.

Financiële informatie van derden: Starbucks kan links verstrekken naar websites van derden of diensten die financiële informatie of investeringsinformatie over Starbucks bevatten. De toegang tot dergelijke websites en de informatie daarop wordt als dienst aangeboden aan geïnteresseerden. Starbucks houdt de inhoud van de financiële jaarstukken van derden niet bij en heeft geen controle over de inhoud daarvan. Dientengevolge onderschrijft Starbucks dergelijk websites niet en verleent er geen goedkeuring aan. Dit geldt ook voor de eventuele informatie op deze websites, inclusief en zonder beperkingen de rapporten van analisten en aandelenkoersen. Starbucks doet geen uitspraken en geeft geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en volledigheid van de inhoud of over de informatie of meningen op websites van derden of andere informatie van derden die op de sites is opgenomen. Gebruikers bezoeken deze websites en gebruiken de daar verstrekte informatie op eigen risico.

Jurisdictie en de naleving van wetten

Op de toegang tot en het gebruik van de sites en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, zonder beroep op conflicterende wetsbepalingen. Op eventuele juridische stappen of een rechtsgeding in verband met je toegang tot of het gebruik van de sites of deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Opzegging

Onverminderd het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, behoudt Starbucks zich het recht voor en acht Starbucks zich vrij om je gebruikslicentie voor de sites zonder aankondiging vooraf te beëindigen en om in de toekomst de toegang tot en het gebruik van de sites door jou te voorkomen of te blokkeren.

Scheidbaarheid

Als deze gebruiksvoorwaarden bepalingen bevat die onwettig, nietig of om bepaalde redenen niet-afdwingbaar worden geacht, worden deze bepalingen als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

Contact opnemen

Mocht je opmerkingen, vragen of suggesties hebben met betrekking tot de informatie op de sites, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Je kunt ons bereiken via de:

Starbucks Coffee EMEA B.V.
Klantenservice
1040 WD Amsterdam
The Netherlands