STARBUCKS NEDERLAND FACEBOOK EN INSTAGRAM WEDSTRIJDREGLEMENTEN

Van 15 tot 28 februari 2021

Artikel 1 - Organiserend bedrijf

1.1. Starbucks Nederland is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van deze wedstrijd. De kandidaten doen mee aan een winactie op de sociale netwerken Facebook en Instagram, door in commentaar te reageren op een raadsel dat bij de publicatie aanwezig is. Er wordt een winnaar getrokken uit de kandidaten die het raadsel aan het einde van de speelperiode correct hebben beantwoord, en zal de prijs winnen die hoort bij de wedstrijd waaraan hij heeft deelgenomen.

Juridische kennisgeving:

STARBUCKS COFFEE NETHERLANDS B.V., met maatschappelijke zetel te Lange Leidsedwarsstraat 72, 1017 NM Amsterdam, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nederland onder het nummer 51295245.

1.2. Dit reglement (inclusief eventuele updates) is alleen toegankelijk op de website, waarvan het internetadres is: https://www.starbucks.nl/reglement-winactie

Het kan op elk moment tijdens de spelperiode en daarna per privébericht via Facebook en Instagram worden opgevraagd.

Artikel 2 - Deelname

De wedstrijd is beschikbaar voor iedereen met een Facebook- en / of Instagram-account, wat een essentiële voorwaarde is voor toegang tot de Starbucks Nederland pagina waarop de wedstrijd zal plaatsvinden. Leden van het personeel, de administratie, de familie of de bedrijven die voor Starbucks werken, komen niet in aanmerking als winnaar.

Deelname voor een minderjarige en / of volwassene onder curatele houdt in dat hij toestemming heeft gekregen van zijn voogd of wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen. Voor minderjarigen en / of volwassenen onder voogdij behoudt Starbucks Nederland zich het recht voor om de voorafgaande toestemming van ouders en / of wettelijke vertegenwoordiger te verifiëren.

Elke winnaar kan slechts één prijs worden toegekend.

Dezelfde persoon (dezelfde naam, woonadres en e-mailadres) kan meerdere keren deelnemen aan de wedstrijd, maar kan slechts één keer winnen. Er wordt geen rekening gehouden met deelname per mail. Deelname aan de wedstrijd staat alleen open voor mensen die in Nederland wonen.

Artikel 3 - Wijze van deelname

De wedstrijd vindt plaats in de volgende periode:

 • Facebook lanceringsdatum: 15/2/2021
 • Lanceerdatum op Instagram: 15/2/2021
 • Sluitingsdatum voor de 2 sociale netwerken: 28/2/2021 om 23:59 uur.
 • Datum van de trekking: 1/3/2021

Al deze wedstrijden zijn gratis en zonder aankoopverplichting. Om deel te nemen, moeten deelnemers:

 • Geef antwoord op het raadsel en plaats het als een opmerking onder de desbetreffende post.

Voor een geldige deelname, mag het antwoord niet zijn (zonder dat de onderstaande lijst volledig is):

 • lasterlijk, beledigend, racistisch, religieus, pornografisch, pijnlijke schending van de openbare orde of goede zeden;
 • schending van privacy, het recht op imago van derden;
 • en in het algemeen in strijd met de geldende regelgeving en wetgeving.

Starbucks Nederland behoudt zich het recht om elke reactie te verwijderen in een opmerking die geacht wordt in strijd te zijn met deze regels, of elke opmerking die het sociale netwerk, dat de operatie ondersteunt, hem vraagt te verwijderen omdat deze in strijd is met de regels.

Starbucks Nederland zal de bekendmaking van winnaar splitsen tussen het Facebook en Instagram platform.

Instagram: 5 winnaars worden op 1-3-2021 bekend gemaakt aan de hand van een Instagram Story, waarna deelnemers een privé bericht ontvangen via hetzelfde platform.

Facebook: 5 winnaars worden op 1-3-2021 bekend gemaakt aan de hand van een winnaars post, waarna deelnemers in een reactie op het antwoord een verzoek wordt gedaan om Starbucks Nederland een Facebook privébericht te sturen.

Na het creëren van een privégesprek met de deelnemer zal om een post- / e-mailadres worden gevraagd. Vervolgens ontvangt de winnaar zijn prijs binnen 30 dagen na ontvangst van de contactgegevens die nodig zijn om de prijs naar de winnaar te sturen. Het verzenden van de prijs is beperkt tot een adres in Nederland.

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden, mag van de kant van de winnaar geen aanleiding geven tot enig geschil, noch tot de levering van het equivalent in contanten (geheel of gedeeltelijk), noch tot het omruilen of vervangen ervan voor een andere prijs, van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook.

Als de winnaar zijn schenking niet in bezit wil of kan nemen, heeft hij geen recht op enige vergoeding.

De prijs die niet binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail, Facebook-opmerking of Instagram-privébericht wordt opgeëist waarin wordt geïnformeerd over de winst, wordt beschouwd als zijnde eigendom van het bedrijf Starbucks Nederland en kan worden geretourneerd aan een nieuwe persoon die door loting wordt getrokken.

Voor elk sociaal netwerk is het aantal winnaars beperkt tot vijf personen. In het geval dat een persoon op beide platforms aan de wedstrijd deelneemt, kan deze slechts één keer worden getrokken uit de sociale netwerken Facebook en Instagram Starbucks Nederland.

Artikel 4 - Kavels

Elke prijs bestaat uit twee pinguïn mokken van het merk Starbucks
Naam: Mug Penguin 10oz
Hoeveelheid: 1
Eenheid prijs: €14,80

Artikel 5 - Aanvaarding van het wedstrijdreglement

Elke deelname aan de wedstrijd omvat:

 • volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze regels;
 • De arbitrage en organisatie van de wedstrijd door Starbucks Nederland, als laatste redmiddel, voor iedereen geschillen met betrekking tot de interpretatie en / of toepassing van dit reglement.

Artikel 6 - Modaliteiten voor het wijzigen van de wedstrijd

Starbucks Nederland behoudt zich het recht om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verlengen, op te schorten of te annuleren in geval van overmacht.

In dit geval kan het in geen geval aansprakelijk worden gesteld en kan er geen vergoeding worden geëist door de kandidaten.

Artikel 7 - Aansprakelijkheidsgrenzen

Starbucks Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor feiten die niet aan haar kunnen worden toegeschreven, met name als er een mogelijke vertraging was bij de levering van de prijs, of in geval van overmacht die de wedstrijd waarschijnlijk zou verstoren, wijzigen of annuleren.

Starbucks Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het frauduleus gebruik van verbindingsrechten op sociale netwerken door een deelnemer.

Starbucks Nederland wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van een storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen, ontvangstapparatuur die de goede werking van het spel verhinderen. Bovendien kan hun verantwoordelijkheid op geen enkele manier worden gehouden voor routeringsproblemen of verlies van elektronische post of fysieke post, in het bijzonder wanneer de prijs aan de winnaar wordt bezorgd.

Starbucks Nederland wijst alle aansprakelijkheid af in het geval van technische storingen, afwijkingen, materiaal en software van welke aard dan ook (virussen, bugs, enz.) Veroorzaakt op het systeem van de Deelnemer, hun computerapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens en de gevolgen die kunnen optreden. Resulteren in hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.

Artikel 8 - Deponering en inzage van dit reglement

Dit volledige reglement is ook beschikbaar en doorzoekbaar op: https://www.starbucks.nl/reglement-winactie

Starbucks Nederland behoudt zich het recht voor om op elk moment enige wijziging aan de Regels aan te brengen, zonder kennisgeving of verplichting om haar beslissing te rechtvaardigen en zonder dat hierdoor aansprakelijkheid kan ontstaan.

Elke wijziging van de voorschriften wordt van kracht vanaf het moment dat ze online worden geplaatst op: https://www.starbucks.nl/reglement-winactie

Elke deelnemer wordt geacht deze te hebben aanvaard op grond van zijn deelname aan de wedstrijd, vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Elke deelnemer die de aangebrachte wijziging(en) weigert, moet zijn deelname aan de wedstrijd stopzetten.

Artikel 9 - Persoonlijke gegevens

Als onderdeel van hun deelname aan de wedstrijd geven internetgebruikers Starbucks Nederland toestemming om persoonlijke nominatieve informatie te verzamelen en toegankelijk te houden via sociale netwerken. De mededeling van deze gegevens is vrijwillig en de informatie is uitsluitend bedoeld voor Starbucks Nederland en heeft de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van loting voor de toekenning van prijzen
 • Contact opnemen met de winnaar(s) voor de prijsuitreiking
 • Om gegevens traceerbaar te maken in geval van een klacht
 • Uitvoeren van promotie- en reclameactiviteiten voor Starbucks Nederland in verband met de wedstrijd op elk communicatiemedium in Nederland

Facebook- en Instagram-wedstrijdregels - Starbucks Nederland

De verstrekte informatie is vertrouwelijk en zal als zodanig worden behandeld. Starbucks Nederland implementeert alle technische en personele middelen die nodig zijn om de veiligheid van de verzonden gegevens te garanderen.

De gegevens worden slechts 1 jaar bewaard, de tijd die nodig is om de genoemde behandelingen uit te voeren.

Artikel 10 - Toewijzing van bevoegdheid

Deze wedstrijd is onderworpen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

De partijen zullen ernaar streven elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van deze regels in der minne op te schikken. Als het meningsverschil aanhoudt, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

De deelnemer erkent deze regels te hebben gelezen, deze zonder voorbehoud te aanvaarden en ze na te leven.